Česká zbrojovka Group Q1 tržby: 2 miliardy korun

Česká zbrojovka Group (CZG) zakončila první čtvrtletí roku 2021 růstem výnosů meziročně o bezmála dvě třetiny na 2 miliardy korun při zisku EBITDA meziročně více než zdvojnásobeném na 438,2 milionu korun. V minulém týdnu zbrojovka dokončila akvizici 100% podílu ikonické americké značky Colt. I díky ní zlepšuje výhled pro hospodaření celého roku 2021. Nadcházející valná hromada, která se uskuteční per rollam, bude hlasovat také o dividendě ve výši 7,50 koruny na akcii. Zde jsou podrobnosti.

Klíčové finanční ukazatele

Výnosy skupiny CZG v prvním čtvrtletí 2021 dosáhly 2 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 63,7 %. Podle CZG zejména díky vyššímu počtu prodaných zbraní na základě vysoké poptávky po produktech CZG, především ve Spojených státech.

Provozní výsledek hospodaření v prvním čtvrtletí 2021 činil 334,9 mil. Kč, o 216,6 % více nežli za první čtvrtletí 2020, a to na základě vyšších výnosů.

EBITDA dosáhla za první tři měsíce roku 2021 výše 438,2 mil. Kč, tedy o 117,4 % meziročně více.

Počet prodaných zbraní se za první tři měsíce roku 2021 zvýšil o 58,3 % ve srovnání s první kvartálem roku 2020 a dosáhl 137 083 prodaných kusů.

„Výnosy v USA představovaly 67,0% podíl na celkových výnosech Skupiny v prvním čtvrtletí 2021, následovány 10,9% podílem v Evropě (bez ČR). Podíl výnosů z Afriky byl 8,9 %, Asie představovala 6,8 % a zbytek světa 3,7 %. Česká republika představovala v prvním čtvrtletí 2021 2,7 % podíl na celkových výnosech,“ uvádí CZG.

Minulý týden Společnost úspěšně dokončila akvizici 100% podílu ve společnosti Colt Holding Company LLC (dále jen Colt). Nadcházející valná hromada per rollam má jako jeden z bodů jednání Společnost schválení výplaty dividendy ve výši 7,50 Kč na akcii.

„Výsledky prvního čtvrtletí 2021 zřetelně ukazují, že strategie naší Skupiny, její produktový mix i cenová politika jsou správně nastaveny a přinášejí investorům dlouhodobý profit,” komentoval výsledky Lubomír Kovařík, prezident a předseda představenstva CZG. „Druhou skvělou zprávou pro naše investory i zákazníky je dokončení akvizice společnosti Colt, díky níž se skupina CZG stává skutečně globálním hráčem,” dodal Kovařík.

„Silné výsledky dosažené za první čtvrtletí letošního roku a pokračující dynamika obchodu ve druhém čtvrtletí nám umožnily vylepšit komunikovaný výhled hospodaření, a to i s ohledem na dokončení akvizice Coltu. Výsledky za první pololetí roku 2021 již budou obsahovat rovněž výsledky hospodaření skupiny Colt od data akvizice,” uvádí dále Jan Drahota, místopředseda představenstva CZG.

Aktualizace výhledu na rok 2021

Vzhledem k dokončení akvizice skupiny Colt vedení CZG aktualizuje svůj dříve komunikovaný výhled a očekává, že celkové výnosy skupiny CZG včetně přínosů skupiny Colt od data převzetí (21. května 2021) mohou dosáhnout výše 10,34–10,64 miliard Kč. Očekávaná výše ukazatele EBITDA z pokračujících operací by mohla dosáhnout v roce 2021 1,99–2,19 miliardy Kč.

„Vzhledem k příznivému vývoji hospodaření CZG a k příznivému vývoji výsledků skupiny Colt k datu této zprávy management očekává, že je pravděpodobné, že by Skupina mohla naplnit výhledy na horních hranicích jejich rozpětí,“ uvádí dále CZG ve zprávě. Hlavní výzvou Společnosti zůstává „schopnost nasytit celosvětově silnou poptávku jak z hlediska vlastních výrobních kapacit, tak z hlediska kapacit a možností ze strany dodavatelů, což je ovlivněno řadou faktorů včetně přetrvávající napjaté situace kolem covid-19.“

Výsledky prvního čtvrtletí: Výnosy

Výnosy skupiny CZG v prvním čtvrtletí 2021 dosáhly 2 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 63,7 % z hodnoty 1,2 miliard v prvním čtvrtletí roku 2020. CZG to připisuje zejména vyššímu počtu prodaných zbraní na základě vysoké poptávky po produktech CZG na všech hlavních trzích, a to především opět ve Spojených státech. „Meziroční nárůst byl rovněž ovlivněn slabším prvním čtvrtletím v roce 2020, kdy byly výnosy ovlivněny první vlnou pandemie covid-19, jež nepříznivě dopadla zejména na distribuční a logistické schopnosti dodávek zbraní koncovým zákazníkům na klíčových trzích,“ dodává CZG.
Pohledem po regionech se v prvním čtvrtletí 2021 výnosy v ČR snížily o 8,9 %, na 55,7 mil. Kč. „Tento výsledek byl způsoben zejména odkladem dodávek Armádě ČR, kde Společnost očekává realizaci dodávek pod rámcovou smlouvou ve druhé polovině tohoto roku,“ uvedla firma. Příjmy ve Spojených státech vzrostly v prvním čtvrtletí roku 2021 o 49,3 % na hodnotu 1 362,5 mil. Kč, výnosy v Evropě (vyjma ČR) v prvním čtvrtletí roku 2021 vzrostly o 75,1 % na 221,3 milionu Kč, dle CZG zejména vlivem slabšího prvního kvartálu loňského roku, kdy dodávky po Evropě byly zasaženy omezeními spojenými s pandemií covid-19. Výnosy dosažené v Africe vzrostly v prvním čtvrtletí roku 2021 o 248,0 % na 181,4 mil. Kč, dle CZG díky velkým dodávkám odběratelům z řad ozbrojených složek. Příjmy v Asii dosáhly v prvním čtvrtletí roku 2021 výše 137,9 mil. Kč a zvýšily se o 193,4 % v důsledku nárůstu prodejů odběratelům z řad ozbrojených složek i komerčním zákazníkům, uzavírá CZG pohled na strukturu tržeb.

Provozní zisk a EBITDA

V prvním čtvrtletí 2021 dosáhl provozní zisk výše 334,9 mil. Kč, což je o 216,6 % meziročně více. „Zejména díky nárůstu prodejů. EBITDA činila v prvním čtvrtletí 2021 438,2 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 117,4 % na základě vyšších výnosů a provozní ziskovosti,“ uvádí CZG.
Zisk před zdaněním
Zisk před zdaněním se v prvním čtvrtletí 2021 mírně meziročně zvýšil a dosáhl hodnoty 361,6 mil. Kč, v porovnání se ztrátou 66,3 mil. Kč v prvním čtvrtletí 2020.
„Tento rozdíl souvisí se ztrátami z přecenění portfolia cizoměnových derivátů používaných za účelem zajištění měnového a úrokového rizika, které bylo v prvním čtvrtletí 2020 způsobeno výrazným poklesem hodnoty české koruny vůči euru i americkému dolaru. Oproti tomu posilování české koruny vůči eura v prvním čtvrtletí 2021 naopak znamenalo zisk z přecenění portfolia cizoměnových derivátů používaných k zajišťovacím operacím,“ vysvětluje CZG.
Zisk za období po zdanění
Zisk za období po zdanění se v prvním čtvrtletí 2021 zvýšil ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2020 a dosáhl hodnoty 275,6 mil. Kč oproti ztrátě 59,1 mil. Kč v prvním čtvrtletí 2020.
Investice
Kapitálové výdaje CZG v prvním čtvrtletí 2021 dosáhly hodnoty 115,1 mil. Kč a představovaly tak 5,6% podíl z celkových výnosů v prvním čtvrtletí 2020, což je v souladu s komunikovaným výhledem na rok 2021 (5–7 % z celkových výnosů v roce 2021). „Kapitálové výdaje byly vynaloženy primárně na modernizaci výrobního zařízení a kapacity CZG,“ uvedla firma.

Nadcházející valná hromada per rollam schvaluje dividendu 7,50 Kč/akcie

V souladu s přijatou dividendovou politikou vyplatit 1/3 konsolidovaného čistého zisku vedení CZG navrhne výplatu dividendy ve výši 7,50 Kč na akcii ze svého konsolidovaného čistého zisku za rok 2020. Výplata dividendy podléhá schválení valnou hromadou, která se bude konat mimo zasedání (per rollam), a to v průběhu června 2021.
Akvizice Colt a údaje o hospodaření skupiny Colt za první čtvrtletí 2021
CZG tento týden oznámila, že po získání všech potřebných regulatorních souhlasů od amerických a kanadských orgánů úspěšně dokončila akvizici 100% podílu ve společnosti Colt Holding Company LLC, mateřské společnosti amerického výrobce zbraní Colt’s Manufacturing Company LLC a rovněž jeho kanadské dceřiné společnosti Colt Canada Corporation.
„CZG a Colt věří, že fúze přinese významné provozní, obchodní a výzkumně-vývojové synergie pro tento společný podnik, jehož celkové pro forma tržby za rok 2020 přesáhly 570 milionů USD a který má více než 2000 zaměstnanců v České republice, Spojených státech amerických, Kanadě a v Německu. Za první čtvrtletí 2021 dosáhla skupina Colt tržeb 1,4 mld. Kč a upravené EBITDA 319,7 mil. Kč,“ uvedla CZG.
Česká zbrojovka Group (CZG) je společně se svými dceřinými společnostmi jedním z předních výrobců ručních palných zbraní pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další civilní využití. CZG své produkty prodává především pod značkami CZ (Česká zbrojovka), CZ-USA, Colt, Colt Canada, Dan Wesson, Brno Rifles a 4M Systems. Součástí skupiny CZG jsou společnosti Česká zbrojovka, Colt‘s Manufacturing Company, Colt Canada Corporation, CZ-USA, 4M Systems a CZ Export Praha. CZG rovněž drží menšinový podíl ve švédském výrobci optických montážních řešení pro zbraně, společnosti Spuhr i Dalby. CZG má své sídlo v České republice a výrobní kapacity v České republice, ve Spojených státech a v Kanadě. Ve svých provozech v České republice, USA, Kanadě a Německu zaměstnává CZG zhruba 2000 lidí.