Apartheid III.: Zdraví občané budou rozděleni do 2 kategorií s různými právy

Do masmédií unikly útržkovité informace, že vláda připravuje rozdělení zdravých občanů do 2 kategorií s různými právy. Fakticky tím nastane režim Apartheidu III.

Pro pochopení fungování režimů Apartheidů si nejprve připomeneme jejich koncepty:

Jihoafrický Apartheid I. byl založen na představách evropských kolonistů, že domorodé africké obyvatelstvo je „špinavé, méněcenné a nebezpečné“. Poznávací znaky Apartheidu I. byly:

  • původní obyvatelstvo nesmělo používat stejné chodníky, schodiště, výtahy, autobusy, restaurace, hotely atd. jako evropští kolonizátoři a jejich potomkové
  • původní obyvatelstvo nedisponovalo stejnými lidskými právy jako evropští kolonizátoři a jejich potomkové
  • africké děti a ženy nebyly upalovány zaživa bílým fosforem, ghetta jako v Sowetu nebyly odděleny 3 metry vysokou zdí jako Varšavské ghetto, ani 6-9 metrů vysokou zdí jako Gaza ghetto, domy v ghettu nebyly bombardovány stíhacími bombardéry, ani nebyly ostřelovány z bitevních vrtulníků

Jihoafrický režim Apartheidu I. byl podporován chazarsko-sionistickým režimem Apartheidu II., který spatřoval jisté podobnosti obou režimů a proto jihoafrickému režimu poskytoval politickou i materiální podporu. Oba apartheidní režimy například společně vyvíjely atomové bomby a v licenci vyráběly některé zbraně.

Jihoafrický režim Apartheidu I. se ocitl v propadlišti dějin díky selektivním kognitivním schopnostem některých umělců a akademické obce. Mentální kapacita některých umělců zejména z oblasti populární hudby a učitelů na vysokých školách umožnila této hrstce populace pochopit, že Apartheid I. je nehumánní systém, založený na upírání základních lidských práv původního afrického obyvatelstva.

Limitovaná mentální kapacita těchto umělců a akademických pracovníků jim však neumožnila pochopit, že taktéž režim chazarsko-sionistického Apartheidu II. je založen na upírání základních lidských práv původního semitského obyvatelstva.

Částečně osvícení umělci společně s akademickými pracovníky nejprve vyhlásili bojkot režimu Apartheidu I., následně se přidaly sportovní svazy s bojkotem jihoafrických sportovních klubů. Posléze se k bojkotu připojily i některé vlády. Medializace a zvyšující se mezinárodní tlak nakonec vedly k pádu jihoafrického režimu Apartheidu I. Tento rasistický režim se podařilo demontovat bez občanské války a pouze s minimálním násilím.

Pokud jde o používané násilí, režim Apartheidu I. převážně používal bití dlouhými holemi a několik afrických aktivistů bylo zastřeleno při zatýkání.

Evropští kolonizátoři nikdy nekradli identitu svým africkým obětem. Evropští kolonizátoři nikdy nepředstírali, že jsou černochy.

A právě tento bod společně s používanými způsoby násilí jsou hlavními odlišnostmi mezi jihoafrickou a chazarsko-sionistickou verzí Apartheidu.

Chazarsko-sionistický Apartheid II. je založen na přetrvávajícím bludu, že Chazaři původem z Chazarské říše jsou semity a že mají právo vraždit a vystěhovávat opravdové semitské obyvatelstvo a dále, že mají jakési právo krást půdu a vodní zdroje ve 2.000 km vzdálené Palestině. Chazaři, kteří pocházejí z jiného kontinentu a jejichž DNA je směsí turkické, kurdské, slovanské a mongolské DNA, se již několik století prohlašují za semity, Hebrejce atp.

Chazarská říše se rozkládala na území mezi Kyjevem, Krymem a Kaspickým mořem – na územích dnešní Ukrajiny a Ruské federace.

Chazaři jsou Evropané, proto mají světlou pleť a tváře evropských rysů. Chazaři byli v častém kontaktu s Mongoly, proto Chazaři používali mongolské provázkové písmo s uzlíky a proto zhruba 1/3 Chazarů má evropské tváře, avšak mongolská horní oční víčka.

Zhruba v době, kdy na Moravu přinesli nové náboženství Cyril a Metoděj, nařídil chazarský vládce povinnou konverzi veškerého obyvatelstva Chazarské říše. V Chazarské říši byl jakožto bůh uctíván falus. Chazarský vládce nemohl vystát zesměšňování ze strany vyslanců cizích velmocí na svém dvoře a proto metodou výběrového řízení zvolil judaismus jakožto nové náboženství pro celou říši.

Konverze na judaismus se nepochybně zdařila, protože perští kupci, kteří projížděli Chazarskou říší o sto let později, zaznamenali do kroniky: „A v celé Chazarské říši nyní všichni vyznávají judaismus“. Ve světových kronikách je přes 200 záznamů o rozšíření judaismu v Chazarské říši.

V průběhu Čingischánových nájezdů se Chazarská říše rozpadla a část chazarského obyvatelstva emigrovala na západ do Polska, Čech. Uher a později do celého světa. Emigrace pokračovala po staletí a ještě v 18. století maďarské knihy popisují příchod 300.000 Chazarů do Uher.

V průběhu staletí došlo v chazarské populaci k masívnímu vymývání mozků v tom smyslu, že chazarská historie byla vymazávána a v chazarské populaci se šířil blud, že Chazaři jsou „semité“ a že Chazaři údajně přišli z Hebreje.

Vymývání mozků bylo velmi efektivní. 750 let po pádu Chazarské říše, cca 99,99997% osob chazarského původu dnes popírá, že jsou Chazary. V podstatě všichni tvrdí, že jsou semity, Hebrejci atp. Mnozí z nich tvrdí, že mají právo na půdu v Palestině. V tisícovkách knih, filmů atd. buď přímo tvrdí nebo alespoň naznačují, že mají právo vyhnat původní semitské obyvatelstvo z Palestiny.

Žádný soudně uvažující člověk by neuvěřil evropským kolonizátorům v Jižní Africe, kdyby tito o sobě začali prohlašovat, že jsou „černochy“. Tohoto nebezpečí si byli vědomi chazarští a sionističtí propagandisté již před 120 lety a to byl jeden z mnoha důvodů jejich silné angažovanosti v médiích.

Chazarští předáci chápali, že žádný soudně uvažující člověk by neuvěřil, že Chazaři s velmi bledou pletí (v oblastech poblíž Sibiře prostě málo svítí Slunce), evropskými tvářemi a často mongolskými horními očními víčky jsou „Hebrejci“ a že mají právo vraždit v Palestině.

Chazarské organizace proto musely zapojit do skrytí skutečné identity desítky tisíc Sayanů – pomocných agentů. Sayani jsou chazarští pomocní agenti používání ke špionážním úkolům, podvratné činnosti, sabotážím a také k vymazávání jakýchkoliv zmínek o Chazarské říši, její historie a konverzi jejího obyvatelstva. To je důvod, proč 99,5% světového obyvatelstva nikdy neslyšelo ani jedno slovo o Chazarské říši. V našich učebnicích historie proto nenajdeme ani slovo o Chazarské říši. To je jeden z důvodů proč evropští a američtí politici, novináři a akademici nejsou schopni pochopit, že Chazaři nemají právo vraždit v Palestině, nemají právo krást tam půdu a vodní zdroje a nemají právo provádět již 73 let etnické čistky namířené proti skutečnému semitskému obyvatelstvu.

Pro chazarské-sionistické předáky a propagandisty je kriticky důležité udržovat blud o Chazarech jakožto semitech. Bez tohoto bludu by totiž tzv. „Izraeli“ hrozila demontáž jeho režimu Apartheidu II. tak jako se již přihodila jejich významnému politickému spojenci jihoafrickému Apartheidu I.

To vše si chazarští stratégové plně uvědomují a proto se snaží všemožně kriminalizovat jakékoliv pokusy o bojkot jejich režimu Apartheidu II. Jejich lobby v mnoha evropských a amerických státech prosazují uzákonění trestnosti bojkotu tzv. „Izraele“. Příklad Jižní Afriky jasně ukazuje, že široký bojkot se ukázal být velmi efektivní a aparthednický režim se rychle a nenásilně sesypal.

Bez znalostí historie Chazarské říše, konverze jejího obyvatelstva, pádu říše a následné masové emigrace Chazarů na západ a posléze do celého světa nelze porozumět událostem 19., 20. a 21. století. Nelze porozumět zločinným motivům Chazarské zločinecké organizace a chazarských předáků. Nelze porozumět tomu, proč upalovali zaživa opravdové semitské děti a ženy v Gaza ghettu, proč střílejí pro zábavu opravdové semitské obyvatelstvo na vzdálenost 200 metrů skrze plot a masmédia infiltrovaná jejich Sayany musí publikovat lživé články na téma „ke střelbě došlo během potyčky“.

Chazarsko-sionistický režim Apartheidu II. je jedním z nejbrutálnějších režimů posledních 73 let. Chazarský sionismus je založen na staletí vytvářeném bludu. Naši politici, novináři a značná část akademické obce jsou nezpůsobilí pochopit tento prostý fakt – zčásti v důsledku nedostatečné informovanosti.

Režim Apartheidu II. lze ukončit nenásilně, podobně jako režim Apartheidu I.: Prostřednictvím širokého bojkotu všech chazarsko-sionistických institucí, univerzit, sportovních klubů, politiků, pomocných agentů atd. A zejména díky osvětové činnosti, pomocí šíření faktů o Chazarské říši, její historii a konverzi jejího obyvatelstva.

Připravovaný Apartheid III. bude pravděpodobně založen na této hlavní myšlence: Zdraví občané nebudou mít stejná občanská práva, jako jiní zdraví občané.

Zdraví občané jedné kategorie budou smět usednout do venkovní zahrádky restaurace, kdežto zdraví občané druhé kategorie nebudou mít právo. To samé bude platit pro návštěvu kadeřníka nebo obchodu.

Informace o novém připravovaném režimu podobném Apartheidu dnes unikly do masmédií. Většina bodů je tajná, avšak zdravé občany by od jiných zdravých občanů měla diskriminovat jakási „aplikace“.

Vezmeme-li do úvahy kvalitu aplikací vyvinutých státem najatými IT firmami, asi hned vyvstane množství zatím nezodpovězených otázek.

Zatím neupřesněná aplikace v mobilu by určovala, který zdravý občan má běžná práva a který jiný zdravý občan nemá všechna běžná práva. Čekáme na další upřesnění, avšak občané nemusí podléhat panice, na rozdíl od režimu Apartheidu II. (v tzv. „Izraeli“) se nepředpokládá upalování žen a dětí zaživa bílým fosforem, ani střelba do občanů na vzdálenost 200 metrů během tzv. „potyček“.